Reklamos talpinimo interneto svetainėje gimtadieniomuge.lt taisyklės

1. Įmonė arba asmuo, norintys talpinti informaciją apie savo veiklą interneto svetainėje gimtadieniomuge.lt, susisiekia su interneto svetainės gimtadieniomuge.lt (toliau taisyklėse vadinama Svetaine) administracija el. paštu info@gimtadieniomuge.lt arba alviles.rimaites@gmail.com ir tuo pačiu pašto adresu pateikia reikalingą informaciją.
1.1.Yra laikoma, jog pateikę informaciją įmonė arba asmuo (toliau taisyklėse vadinama Įmonė) duoda sutikimą Svetainėje naudoti jos prekių ar paslaugų ženklus, dizainą, pavadinimą, logotipą ir pan.
1.2. Įmonei draudžiama pateikti informaciją, kuri pažeidžia autorių ir kitos intelektinės nuosavybės teises, taip pat bet kokią kitą informaciją, kuria pažeidžiami Lietuvos Respublikos teisės aktai, lietuvių kalbos taisyklės ir visuotinai priimtinos moralės normos.
1.3. Visa atsakomybė už bet kokią Svetainėje talpinamą informaciją, fotografijas, tekstą ir kitą medžiagą, kurią pateikė Įmonė, tenka šią informaciją pateikusiai Įmonei. Bet kokios Įmonės informacijos pateikimas administracijai reiškia, kad šią informaciją pateikusi Įmonė turi visus tam reikalingus leidimus.
1.4. Administracija pasilieka teisę netalpinti informacijos apie Įmonę Svetainėje, jei kyla abejonių dėl pateiktos informacijos arba Įmonės veiklos teisėtumo ar kokybės, arba Įmonės veikla nėra susijusi su veikla vaikams. Taip pat administracija turi teisę bet kada panaikinti Įmonės talpinamą informaciją, jei tokios aplinkybės paaiškėja vėliau. Tokiu atveju sumokėtas mokestis už sutartą talpinimo laikotarpį negrąžinamas.
1.5. Pasikeitus Įmonės kontaktinei informacijai ar kitoms aplinkybėms, turinčioms įtakos Svetainėje skelbiamai informacijai, Įmonė privalo nedelsiant apie tai informuoti administraciją el. paštu info@gimtadieniomuge.lt arba alviles.rimaites@gmail.com. Jei konkrečios Įmonės kontaktinė informacija ir/ar kitos aplinkybės pasikeitė taip, kad tokie pasikeitimai turi įtakos Įmonės veiklos pobūdžiui ir/ar Svetainės įvaizdžiui ir jei tokios informacijos Įmonė nepatikslina/nepakeičia, administracija turi teisę vienašališkai panaikinti tokios Įmonės Svetainėje talpinamą informaciją.
1.6. Administracija, priimdama iš Įmonės mokestį už sutartą informacijos talpinimo laikotarpį, įsipareigoja nekeldama papildomų sąlygų už tą mokestį talpinti Įmonės informaciją sutartuose Svetainės skyriuose ir nereikalauti priemokų, jei minėto laikotarpio metu įkainis už informacijos talpinimą pasikeistų.
2. Administracija įsipareigoja sutartą laiką talpinti informaciją apie Įmonę jų sutartame Svetainės skyriuje (-iuose), sutartą laikotarpį. Jeigu dėl interneto serverio, kuriame talpinama Svetainė kaltės ar kitų priežasčių, kažkuriam laikui (ne trumpiau nei 12 valandų) sutrinka Svetainės darbas ir Svetainės turinys, tame tarpe ir Įmonės informacija yra nepasiekiami interneto vartotojams, Įmonei pareikalavus ir pateikus įrodymus, administracija prarastą rodymo laiką kompensuoja tokiu pačiu laiko (valandų ar dienų) skaičiumi neatlygintinai prailgindama sutartą informacijos talpinimo Svetainėje laiką.
2.1. Administracija neatsako už jokią materialinę ir nematerialinę žalą ar nuostolius, atsiradusius dėl to, jog Įmonė pateikė klaidingą ir/ar neišsamią informaciją arba nepakeitė ir nepapildė informacijos jai pasikeitus.
2.2. Administracija neatsako už kitų svetainių, į kurias pateikiamos nuorodos iš Svetainės, teisėtumą bei nekontroliuoja jų informacijos turinio.
2.3. Svetainės administracija gali bet kada, nepranešusi apie tai Įmonei, redaguoti ar perkelti bet kokį Svetainės turinį. Taip pat administracija pasilieka teisę bet kokią paskelbtą informaciją panaikinti iš Svetainės, jeigu ši informacija prieštarauja šioms taisyklėms, LR teisės aktams arba daro neigiamą poveikį Svetainės įvaizdžiui. Įmonė ir Svetainės lankytojai supranta ir sutinka, kad Svetainės administracija nėra atsakinga už jokius tokiais ir panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Įmonei ar Svetainės lankytojams bei atsisako reikšti bet kokias pretenzijas Svetainės administracijai dėl tokių veiksmų.
2.4. Administracija pasilieka teisę keisti ir papildyti Svetainės taisykles.
2.5. Svetainės administracija turi teisę nutraukti Svetainės veiklą – tokiu atveju Įmonei grąžinama jos sumokėto mokesčio dalis už tą apmokėtą informacijos talpinimo laiką, per kurį Įmonės pateikta informacija nebebus prieinama interneto vartotojams.
3. Šios taisyklės ir visi jų pakeitimai bei papildymai įsigalioja iškart po jų paskelbimo Svetainėje. Yra laikoma, jog kiekviena Svetainėje informaciją talpinanti Įmonė bei svetainės lankytojai su visais taisyklių pakeitimais/papildymais susipažino ir su jais sutinka.